• Công ty CP Đầu tư XD và PT Trường An


 • Địa chỉ: 33 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  Điện thoại: 04 6270 0642

  Mã số doanh nghiệp: 0101371970

  Vốn điều lệ: 145.000.000.000                      Tỷ lệ vốn nhà nước: 30%

  1. Khái quát tình hình và phát triển

  Qua gần 20 năm, từ Chi nhánh Miền Nam - Công ty Xây dựng 319 được Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải điều chuyển thành Công ty Trường An tiếp nhận thiết bị rà phá bom mìn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Trường An đã được hình thành và phát triển đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là các ngành nghề kinh doanh: Dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ và các chướng ngại vật; xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp và thủy lợi…

  - Ngày 20/3/2003, Bộ Giao thông vận tải ký quyết định số 739/QĐ-BGTVT thành lập Công ty Trường An.

  - Ngày 02/4/2003, Bộ Quốc phòng quyết định số 31/QĐ-BQP thành lập Công ty Trường An.

  - Ngày 11/10/2010, Bộ Quốc phòng quyết định số 3900/QĐ-BQP chuyển đổi Công ty Trường An thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư & Phát triển Trường An.

  - Ngày 25/3/2014, Bộ Quốc phòng quyết định số 912/QĐ-BQP về việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đầu tư & Phát triển Trường An thuộc Bộ Tổng tham mưu.

  - Đăng ký kinh doanh số 0101371970 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/12/2010; Cấp đổi lần 3 ngày 30/9/2015.

  Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển Trường An là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 12 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư; Dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ; Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp và thủy lợi…trên phạm vi cả nước. Hiện nay, Công ty có hơn 800 cán bộ công nhân viên, trong đó hơn 150 kỹ sư, sỹ quan công binh có trình độ đại học và trên đại học, có kiến thức chuyên sâu và giầu kinh nghiệm và gần 650 công nhân kỹ thuật lành nghề.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

  Xây dựng dân dụng, công nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật…

  3. Cơ cấu tổ chức:

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành:

  - Cơ cấu Ban điều hành bao gồm: Tổng giám đốc, (các) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Giám đốc/Trưởng Ban/phòng.

  - Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, Tổng giám đốc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị. Các Giám đốc/Trưởng các Ban/phòng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công đoàn là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc trong phạm vi chức năng theo ngành dọc, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng của phụ trách.

  - Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị.

  - Phòng ban nghiệp vụ:

  + Văn phòng

  + Phòng Tài chính:

  + Phòng Pháp chế nhân sự:

  + Phòng Kế hoạch đầu tư.

  - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

  + Chi nhánh 1

  + Chi nhánh 2

  + Chi nhánh 3

  + Chi nhánh RPBNVN

  + Chi nhánh rà phá bom mìn vật nổ 2

  + Đội N1

  + Đội N6

  3.2. Các công ty con nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

  3.3.1 Công ty cổ phần ĐTXD&PT Trường An 18

  - Địa chỉ: 33 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

            - Vốn điều lệ:        9.990.000.000                Tỷ lệ nắm giữ: 65%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng

  3.3.2 Công ty cổ phần ĐTXD&PT Trường An 28

            - Địa chỉ: 33 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

            - Vốn điều lệ:        8.000.000.000                Tỷ lệ nắm giữ: 52%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng

  3.3.3 Công ty cổ phần ĐTKD thiết bị vận tải Trường An 8

  - Địa chỉ: 33 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

            - Vốn điều lệ:        3.000.000.000                Tỷ lệ nắm giữ: 52%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng

            3.3.4 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thiết kế Trường An

  - Địa chỉ: 117 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

            - Vốn điều lệ:        5.000.000.000                Tỷ lệ nắm giữ: 55%

            - Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng

            4. Kết quả sản xuất kinh doanh (hợp nhất).

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  367.500

  375.150

  377.650

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  310.394

  925.616

  349.337

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  13.858

  396.624

  30.511

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  10.394

  314.733

  23.830

  5

  Nộp ngân sách NN

  Tr.đồng

  20.557

  357.800

  30.938

  6

  Lao động bình quân

  Người

  1.041

  886

  885

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  7.568

  7.851

  7.900

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  192.543

  220.960

  155.285

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  516.540

  823.613

  636.223

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  709.084

  1.044.573

  791.508

  11

  Lợi nhuận được chia/vốn nhà nước

  Tr.đồng

   

   

  2.292