• Công ty CP Thanh Bình thành phố Hồ Chí Minh


 • Ñòa chæ: Soá 2 Phoå Quang, phöôøng 2, quaän Taân Bình Tp.HCM.

  Ñieän thoaïi: 38457509    Fax: 38441732

  Maõ soá doanh nghieäp: 0300524808

  Voán ñieàu leä: 32.008.620.000 ñoàng; tyû leä voán nhaø nöôùc: 15,32%

   

  1.                  Khaùi quaùt quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån

  Coâng ty Coå phaàn Thanh Bình tieàn thaân laø Coâng ty Thanh Bình tröïc thuoäc Toång cuïc Coâng Nghieäp Quoác phoøng.

  - Coâng ty Thanh Bình ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 325/QÑ-QP ngaøy 27 thaùng 7 naêm 1993 cuûa Boä tröôûng Boä Quoác Phoøng.

  - Coâng ty Thanh Bình tieán haønh coå phaàn hoùa theo Quyeát ñònh soá 1918/QÑ-BQP ngaøy 09 thaùng 9 naêm 2003 cuûa Boä tröôûng Boä Quoác Phoøng

  -Töø thaùng 9/naêm 2005 Coâng ty Thanh Bình chính thöùc chuyeån thaønh Coâng ty Coå phaàn Thanh Bình hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp(Quyeát ñònh soá 491/QÑ-QP ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2005 cuûa Boä tröôûng Boä Quoác Phoøng veà vieäc pheâ duyeät phöông aùn coå phaàn hoùa Coâng ty Thanh Bình thuoäc Toång cuïc Coâng Nghieäp Quoác phoøng thaønh 3 Coâng ty Coå phaàn).

  2. Nhieäm vuï, ngaønh ngheà kinh doanh

   Coâng ty Coå phaàn Thanh Bình laø doanh nghieäp quaân ñoäi laøm kinh teá, ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh chính laø saûn xuaát gia coâng giaøy deùp xuaát khaåu.

  3-Cô caáu toå chöùc

  3.1Cô caáu toå chöùc quaûn lyù ñieàu haønh:

  -Hoäi ñoàng Quaûn trò:05

  -Ban Kieåm soaùt:03

  -Ban Toång Giaùm ñoác:03

  -Phoøng ban nghieäp vuï:03

  + Phoøng Keá hoaïch Toång hôïp

  + Phoøng Xuaát Nhaäp khaåu

  + Phoøng Keá toaùn

  - Caùc ñôn vò haïch toaùn phuï thuoäc:

  + Xí nghieäp Giaøy 1- ñòa chæ soá 22 Döông Quaûng Haøm, Q.Goø Vaáp, TP.HCM

  + Xí nghieäp Giaøy 2- ñòa chæ soá 2 Phoå Quang, Q.Taân Bình, TP.HCM.

  3.2 Caùc Coâng ty con laø coâng ty TNHH moät thaønh vieân 100% voán coâng ty meï: khoâng coù.

  3.3 Caùc Coâng ty con naém giöõ treân 100% voán ñieàu leä: khoâng coù

  3.4 Caùc Coâng ty lieân keát naém giöõ döôùi 50% voán ñieàu leä: khoâng coù.

  4.Keát quaû saûn xuaát kinh doanh

  TT

  Chæ tieâu

  Ñôn vò tính

  Naêm 2013

  Naêm 2014

  Naêm 2015

  1

  Doanh thu

  Tr.ñ

  58.439

  57.267

  62.760

  2

  Lôïi nhuaän tröôùc thueá

  Tr.ñ

  8.401

  5.987

  3.997

  3

  Lôïi nhuaän sau thueá

  Tr.ñ

  6.555

  4.874

  3.199

  4

  Noäp ngaân saùch nhaø nöôùc

  Tr.ñ

  13.879

  13.400

  10.684

  5

  Lao ñoäng bình quaân

  ngöôøi

  1.159

  1.057

  961

  6

  Thu nhaäp bình quaân

  ñ/n/t

  4.500.000

  4.700.000

  5.200.000

  7

  Voán chuû sôû höõu

  Tr.ñ

  32.008

  32.008

  32.008

  8

  Nôï phaûi traû

  Tr.ñ

  18.642

  14.519

  18.784

  9

  Toång taøi saûn

  Tr.ñ

  62.264

  58.562

  62.173

  10

  Lôïi nhuaän ñöôïc chia /voán nhaø nöôùc

  Tr.ñ

  854.671

  488.806

  396.677