• Công ty CP Xi măng X18


 • Địa chỉ: Ngọc Lương – Yên Thủy – Hòa Bình

  Điện thoại: 0303 866427     Fax: 0303 866 121

  Mã số thuế doanh nghiệp: 5400253188

  Vốn điều lệ: 41.557.770.000 đồng     Tỷ lệ vốn nhà nước: 22.362.450.000 đồng.

  1.     Khái quát quá trình hình thành và phát triển:

  Công ty Cổ phần Xi măng X18 (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Nhà máy Xi măng X18 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-QP ngày 27/07/1993. Từ ngày 13/10/1997, Nhà máy Xi măng X18 được đổi tên thành Công ty 18 theo Quyết định số 1361/QĐ-QP ngày 13/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau đó, Công ty 18 được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xi măng X18 theo Quyết định số 2260/QĐ-BQP ngày 31/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25.03.000121 ngày 28 tháng 11 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp. Công ty có hai lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 16 tháng 08 năm 2011 thì:

  Vốn điều lệ của công ty là: 41.557.770.000 VND (Bốn mươi mốt tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

  Lĩnh vực kinh doanh: Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

  2.     Nhiệm vụ, Ngành nghề kinh doanh:

  -         Sản xuất xi măng;

  -         Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: giao thông, thủy lợi;

  -         Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

  3.     Cơ cấu tổ chức.

  3.1.1.   Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành.

  -         Hội đồng quản trị: 5 người

  -         Ban Giám đốc: 03

  -         Ban kiểm soát: 03

  -         Phòng ban nghiệp vụ:

  Phòng tổ chức-hành chính

  Phòng kế hoạch

  Phòng kỹ thuật vật tư

  Phòng tiêu thụ

  Phòng KCS

  Phòng tài chính kế toán

  Phòng AT-MT

  Phòng điện – tự động hóa

  Phòng điều khiển trung tâm

  Các PX: A1; A2; A3, cơ điện

  -    Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: không

  3.4. Các công ty lien kết (nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ).

  3.4.1. Tên công ty: Công ty CP xi măng X18

  Địa chỉ: xã Ngọc Lương – huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình

  Vốn điều lệ: 41.557.770.000 đồng      Tỷ lệ nắm giữ: 53,81%

  Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất xi măng

  4.     Kết quả kinh doanh

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  57.372

  297.265

  271.280

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  57.372

  317.518

  363.943

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  (7.288)

  (38.433)

  30.144

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  (7.303)

  (38.433)

  (18.506)

  5

  Nộp Ngân sách NN

  Tr.đồng

  6.360

  5.931

  11.103

  6

  Lao động bình quân

  Người

  302

  306

  303

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  2.839.000

  4.538.000

  4.671.962

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  41.557

  1.772

  31.917

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  722.754

  791.466

  713.100

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  755.618

  793.237

  745.017

  11

  Lợi nhuận được chia/vốn nhà nước

  Tr.đồng