• Công ty TNHH Một thành viên 27


 • Địa chỉ: Đường Dương Tự Minh, tổ 14, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

            Điện thoại:  02803.844.179                         fax:02803.844.144

            Mã số doanh nghiệp: 4600103117

            Vốn điều lệ: 390.461.000.000 đồng

            1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển.

            Quyết định của thử tướng chính phủ về việc thành lập Nhà máy cơ khí phụ tùng 27. Số: 349-TTg ngày 13 tháng 7 năm 1993.

            Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đổi tên Nhà máy cơ khí phụ tùng 27 thành Công ty cơ khí 27. Số: 1717/QĐ-QP ngày 08 tháng 12 năm 1997.

            Quyết định về việc công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Số: 2734/QĐ-BQP ngày 03 tháng 8 năm 2012.

            Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp Nhà máy cơ khí 59 vào Công ty 27 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Số: 125/2003/QĐ-QP ngày 09 tháng 9 năm 2003.

            Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đổi tên công ty cơ khí 27 thành Công ty 27, sáp nhập Nha máy cơ khí 59 vào Công tu 27 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Số 31/2004/QĐ-BQP ngày 18 tháng 3 năm 2004.   Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chuyển Công ty 27 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Số 1211/QĐ-BQP ngày 16 tháng 4 năm 2010.

            2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh.

            2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

           2.2. Ngành nghề kinh doanh

  TT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1.      

  Sẩn xuất sắt, thép, gang

  2410 (chính)

  2.      

  Đúc sắt, thép

  2431

  3.      

  Đúc kim loại màu

  2432

  4.      

  Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại

  2591

  5.      

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

  2592

  6.      

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  2511

  7.      

  Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

  2420

  8.      

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

  2599

  9.      

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu ( xuất khẩu các sản phẩm công ty kinh doanh; Nhập khẩu vật tư, hàng hóa phục vụ cho sản xuất của công ty)

  8299

            3. Cơ cấu tổ chức.

            3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành. (Quân số 31/7/2016)

            Nhà máy Z127

  STT

  Bộ phận

  Số lượng

  1.      

  Ban Giám đốc

  5

  2.      

  Kiểm soát viên

  1

  3.      

  Phòng Tổ chức lao động

  5

  4.      

  Phòng Chính trị

  4

  5.      

  Phòng Kỹ thuật công nghệ

  10

  6.      

  Phòng Cơ điện

  8

  7.      

  Phòng Kế hoạch - Vật tư

  12

  8.      

  Phòng Kiểm nghiệm

  35

  9.      

  Phòng Tài chính kế toán

  5

  10.  

  Phòng Nghiên cứu phát triển đầu tư

  4

  11.  

  Phòng Hành chính hậu cần

  56

  12.  

  Phân xưởng A1

  45

  13.  

  Phân xưởng A2

  71

  14.  

  Phân xưởng A3

  69

  15.  

  Phân xưởng A4

  106

  16.  

  Phân xưởng A5

  106

            Xí nghiệp cơ khí 59 (xí nghiệp thành viên)

            Địa chỉ: Ngõ 52, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, TỉnhThái Nguyên

                      4. Kết quả sản xuất kinh doanh

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1.       

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  298.012

  299.749

  295.723

  2.       

  Doanh thu

  Tr.đồng

  292.951

  323.852

  299.487

  3.       

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  5.686

  169

  597

  4.       

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  4.376

  169

  453

  5.       

  Nộp Ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  2.319

  4.615

  2.157

  6.       

  Lao động bình quân

  Người

  1.003

  947

  910

  7.       

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  5.658

  5.891

  6.178

  8.       

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  390.461

  437.901

  465.393

  9.       

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  149.490

  147.956

  192.002

  10.  

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  530.300

  586.127

  647.830