• Công Ty TNHH MTV 189


 • Điện thoại: 0313979706 Fax: 0313979709

  Mã số doanh nghiệp: 0200134974

  Vốn điều lệ: 1.191.214.000.000 đồng

  Khái quát quá trình hình thành và phát triển

   Nhà máy Z189 thuộc Tổng cục CNQP  tiền thân là xưởng 10B thuộc phòng Công binh Quân khu 3.

  Thành lập ngày 17/01/1989 là Xí nghiệp 189 trực thuộc Bộ tham mưu

  Theo Quyết định số: 14/BTL ngày 17/01/1989.

  Tháng 4/1996 đổi tên thành Công ty 189 thuộc Bộ tư lệnh quân khu 3

  Theo Quyết định số: 566/QĐQP ngày 22/4/1996.

  Ngày 23/12/2003 chuyển giao nguyên trạng Công ty 189 trực thuộc Quân khu 3 về trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

  Theo Quyêt định số: 291/2003/QĐ-BQP ngày 23/12/2003

  Và cũng từ đó đến nay dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

  Tháng 4/2006 được công nhận là doanh nghiệp Quốc phòng - An ninh

  Theo Quyết định số: 58/2006/QĐ-BQP ngày 10/4/2006

  Tháng 6/2006 Công ty 189 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được mang phiên hiệu quân sự là Nhà máy Z189

  Theo Quyết định số: 108/2006/QĐ-BQP ngày 12/06/2006

  Tháng 12/2008 được công nhận Công ty 189 là Công ty quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng.

  Theo Quyết định số: 206/2008/QĐ-BQP ngày 31/12/2008.

  Tháng 4/2010 chuyển Công ty 189 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên 189 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

  Theo Quyết định số: 1373/QĐ-BQP ngày 30/4/2010.

  2. Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh.

  2.1.Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

  2.2.Ngành nghề kinh doanh.

   

  TT

  Tên ngành

  1

  Đóng mới, sửa chữa các phương tiện thủy

  2

  Sản xuất các cấu kiện kim loại

  3

  Kinh doanh vật tư kim khí

  4

  Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị tàu, xuồng các loại

  5

  Vận tải đường sông, đường bộ

  6

  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho

  7

  Bốc xếp hàng hóa cảng biển

  8

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải ven biển và viễn dương

   

  3. Cơ cấu tổ chức.

  3.1.Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hiện nay của Công ty 189:

   

  TT

  Cơ cấu tổ chức

  Số lượng

  1

  Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

  01

  2

  Các phó giám đốc

  03

  3

  Kế toán trưởng

  01

  4

  Kiểm soát viên

  01

  5

  Các phòng, ban chức năng

  10

  a

  Phòng Kế hoạch sản xuất

   

  b

  Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu

   

  c

  Phòng Tổ chức lao động

   

  d

  Phòng Chính trị

   

  đ

  Phòng Kỹ thuật công nghệ

   

  e

  Phòng An toàn

   

  f

  Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm

   

  g

  Phòng Vật tư

   

  h

  Phòng Tài chính Kế toán

   

  i

  Phòng Hành chính Hậu cần

   

  6

  Các đơn vị sản xuất, kinh doanh

  06

  a

  Xí nghiệp đóng tàu 1

   

  b

  Xí nghiệp đóng tàu 2

   

  c

  Xí nghiệp Sửa chữa và Dịch vụ

   

  d

  Phân xưởng Gia công cơ khi

   

  đ

  Phân xưởng Trang trí

   

  e

  Phân xưởng Điện, máy, ống

   

   

  4. Kết quả sản xuất kinh doanh

   

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  769.429

  526.997

  1.721.079

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  739.753

  733.137

  1.210.952

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  27.974

  31.298

  32.413

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  21.371

  24.770

  25.266

  5

  Nộp ngân sách NN

  Tr.đồng

  57.279

  59.777

  42.802

  6

  Lao động bình quân

  Người

  778

  779

  748

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  8.800

  8.301

  9.114

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  645.696

  656.361

  673.152

  9

  Nợ phải trả

  Tr.đồng

  732.888

  1.012.673

  1.377.141

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  1.378.269

  1.669.012

  2.050.289