• Công Ty TNHH MTV Đóng Tàu Hồng Hà


 • - Địa chỉ: Thôn Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

  - Điện thoại: 031. 3850651

  - Fax: 031. 3850549

  - Mã số doanh nghiệp: 0200290105

  - Vốn điều lệ: 358.547.000.000 đồng

  1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển

  - Công ty Hồng Hà được thành lập ngày 30/10/1965 với tên ban đầu là Ban Ca nô thuộc Cục quản lý xe/Tổng cục công nghiệp quốc phòng.

  - Ngày 30/4/2010, quyết định chuyển Công ty Hồng Hà thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Hà.

  - Ngày 28/8/2010, đổi tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hồng Hà thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng cục công nghiệp quốc phòng.

  2. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh

  2.1. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

  2.2. Ngành nghề kinh doanh

  - Bao gồm: Đóng tàu và cấu kiện nổi; đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí; sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện vận tải ; sản xuất các cấu kiện kim loại; kinh doanh xuất nhập khẩu tàu thuyền, mua bán các vật tư, máy móc thiết bị phục vụ ngành hàng hải.

  3. Cơ cấu tổ chức

  3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành

  - Ban Giám đốc: Bao gồm 01 Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 Chính Ủy kiêm Phó Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

  - Kiểm soát viên: 01 Kiểm soát viên.

  - Phòng ban nghiệp vụ: Bao gồm 11 Phòng ban, 03 Xí nghiệp và 02 Phân xưởng.

  + Phòng ban: Phòng Kế hoạch, Phòng Thiết Kế, Phòng KCS, Phòng Sản Xuất, Phòng Hành chính, Phòng Vật tư, Phòng Tài chính, Phòng Tổ chức Lao động, Phòng Kỹ thuật, Phòng Chính trị, Ban An toàn lao động.

  + Xí nghiệp: Xí nghiệp Vỏ tàu, Xí nghiệp Động Lực, Xí nghiệp Cơ điện.

  + Phân xưởng: Phân xưởng Mộc Sơn, Phân xưởng Vũ khí- khí tài.

  4. Kết quả kinh doanh.

  TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm 2013

  Năm 2014

  Năm 2015

  1

  Giá trị sản xuất

  Tr.đồng

  1.289.000

  1.447.040

  1.903.000

  2

  Doanh thu

  Tr.đồng

  1.197.023

  1.477.240

  1.848.369

  3

  Lợi nhuận trước thuế

  Tr.đồng

  3.107

  34.685

  43.923

  4

  Lợi nhuận sau thuế

  Tr.đồng

  3.065

  27.774

  34.846

  5

  Nộp ngân sách nhà nước

  Tr.đồng

  115

  66

  145

  6

  Lao động bình quân

  Người

  1.097

  1.224

  1.334

  7

  Thu nhập bình quân

  Ngđ/ng/th

  8,1

  8,4

  9,6

  8

  Vốn chủ sở hữu

  Tr.đồng

  422.566

  436.083

  440.984

  9

   Nợ phải trả

  Tr.đồng

  2.594.930

  2.770.330

  2.652.313

  10

  Tổng tài sản

  Tr.đồng

  3.022.932

  3.206.414

  3.093.298